Privacyverklaring


Ons privacybeleid voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale privacywetgevingen van de lidstaten:

Rhion Versicherung AG
Een vennootschap van de 
RheinLand Versicherungsgruppe
RheinLandplatz
41460 Neuss
Duitsland
Telefoon: +49(0)2131 6099-0
Fax: +49(0)2131 6099-13300
info(at)rhion.digital

II. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de privacybescherming

De manager voor privacyzaken bij de verantwoordelijke is:

Rhion Versicherung AG
RheinLandplatz
41460 Neuss
Duitsland
Telefoon: +49(0)2131 6099-0
E-mail: datenschutz(at)rhion.digital
Website: www.rhion.digital

III. Algemene informatie over de verwerking van gegevens

1. Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens en informatie van onze gebruikers in principe uitsluitend voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een functionele website en van onze content en diensten en services noodzakelijk is. De vastlegging en het gebruik van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt gewoonlijk alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het vooraf daadwerkelijk niet mogelijk is om deze toestemming te vragen en de verwerking van de gegevens toegelaten is onder bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de betreffende persoon om toestemming vragen, dient Art. 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)daarvoor als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betroffen persoon de contractpartij is, dient Art. 6 lid 1 sub b AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die voor de uitvoering van aan een overeenkomst voorafgaande maatregelen noodzakelijk zijn.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting van onze onderneming te voldoen, dient Art. 6 lid 1 sub c AVG als wettelijke basis.

In gevallen waarin belangen van levensbelang voor de betroffen persoon of een andere natuurlijke persoon de werking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 lid 1 sub d AVG als wettelijke basis.

Is de verwerking noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van derden en wegen de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betroffen persoon niet zwaarder dan het belang van eerstgenoemde, dan dient Art. 6 lid 1 sub f AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

3. Verwijdering van gegevens en duur van de gegevensopslag

De persoonsgegevens van de betroffen persoon worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag vervallen is. De opslag van de gegevens kan echter worden voortgezet, wanneer daarin voorzien is door verordeningen, wetgevingen of andere voorschriften van de Europese Unie of nationale wetgevers, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. Een blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook dan plaats, wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij het voor de afsluiting of tenuitvoerlegging van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens opgeslagen blijven.

IV. Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de dataverwerking

Bij elke bezoek van onze website registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens vastgelegd:
1.    Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
2.    Het besturingssysteem van de gebruiker
3.    Het IP-adres van de gebruiker
4.    Datum en uur van de toegang
5.    Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
6.    Apparaat type, merk en model van het apparaat, resolutie van het beeldscherm
7.    Browser-plug-ins
8.    Land van herkomst, browsertaal

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Wettelijke basis voor de dataverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 lid 1 sub f AVG.

3. Doel van de dataverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de goede werking van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website veilig te stellen. Bovendien gebruiken wij deze gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen veilig te stellen. Een analyse van de data voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden gelden bovendien als ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van de data volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG.

4. Duur van de opslag

De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn. In gevallen waarin data wordt opgeslagen voor de beschikbaarstelling van de website geldt dit, wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

In geval van opslag van de gegevens in logbestanden is dit ten laatste na zeven dagen het geval. Een verdere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of veranderd, zodat een herleiding tot de oproepende client niet meer mogelijk is.

5. Mogelijkheid om bezwaar te maken en gegevens te laten verwijderen

De vastlegging van de data voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de data in logbestanden is dwingend noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom bestaat voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de opslag.

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de dataverwerking

Onze website maakt gebruikt van cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Roept een gebruiker een website op, dan kan een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke sequentie van karakters die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt bij een volgend bezoek aan de website.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te kunnen inrichten. Enkele elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een wisseling van pagina’s kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:
1.    Taalinstellingen
2.    Bezoekersidentificatie TYPO3 CMS (Frontend-session-ID, anoniem)
3.    Informatie of het cookiegebruik door de bezoeker geaccepteerd is

VI. Rechten van de betroffen persoon

Worden persoonlijke gegevens van u verwerkt, dan bent u de betroffen persoon in de zin van de AVG en kunt u jegens de verantwoordelijke de volgende rechten geldend maken:

1. Recht op informatie

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging verlangen of persoonsgegevens die u betreffen, door ons worden verwerkt.

Vindt een dergelijke verwerking plaats, dan kunt u van de verantwoordelijke verlangen geïnformeerd te worden over de volgende informatie:
1.    de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
2.    de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
3.    de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens onthuld zijn of nog onthuld zullen worden;
4.    de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor de vastlegging van de opslagduur;
5.    het bestaan van een recht of correctie of verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
6.    het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;
7.    alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet van de betroffen persoon zelf afkomstig zijn;
8.    het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens Art. 22 lid 1 en 4 AVG en - op zijn minst in deze gevallen - substantiële informatie over de daarbij gebruikte logica alsmede de draagwijdte en nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking op de betreffende persoon.

U heeft het recht informatie te verlangen over de vraag of de op u betrekking hebben persoonsgegevens worden overgedragen naar een ander land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verlangen over geschikte garanties vlg. Art. 46 AVG te worden geïnformeerd in het kader van deze gegevensoverdracht.

2. Recht op correctie

U heeft ten opzichte van de verantwoordelijke een recht op correctie en/of completering van uw gegevens, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie per omgaande te verrichten.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens eisen:
1.    Wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren;
2.    Wanneer de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
3.    Wanneer de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel van de verwerking, maar u deze nodig heeft om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of
4.    Wanneer u bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking onder Art. 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.
Werd de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens ingeperkt, dan mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of juridische entiteit of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.
Wanneer de inperking van de verwerking op basis van de bovenstaande voorwaarden beperkt wordt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht, voordat de inperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Plicht tot verwijdering

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens per omgaande worden verwijderd, en de verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens per omgaande te verwijderen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:
1.    De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn of op andere wijze werden verwerkt.
2.    U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens Art. 6 lid 1 sub a of Art. 9 lid 2 sub a AVG gebaseerd was en er is geen andere toepasselijke rechtsgrond meer aanwezig voor de verwerking.
3.    U tekent volgens Art. 21 lid 1 AVG bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden aanwezig voor de verwerking of u tekent volgens Art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking.
4.    De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
5.    De verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen onder het recht van de Unie of het recht van een van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
6.    De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden verzameld in het kader van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens Art. 8 lid 1 AVG.

b) Informatieoverdracht aan derden

Heeft de verantwoordelijke de op u betrekking hebbende gegevens openbaar gemaakt en is hij volgens Art. 17 lid 1 AVG verplicht deze te wissen, dan neemt hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten aangemeten maatregelen, ook van technische aard, om voor de dataverwerking verantwoordelijke personen die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u als betroffen persoon van hen hebt verlangt dat zij alle links naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replica's van deze persoonlijke gegevens verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is
1.    voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
2.    voor de nakoming van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist onder het recht van de Unie of de lidstaten waaraan onder de verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak die van publiek belang is of plaatsvindt bij de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke toegekend is;
3.    om redenen van het publieke belang op het gebied van de publieke gezondheid volgens Art. 9 lid 2 sub h en i alsmede Art. 9 lid 3 AVG;
4.    voor archiveringsdoeleinden in het publieke belang, voor wetenschappelijk of historische doeleinden of voor statistische doeleinden volgens Art. 89 lid 1 AVG, voor zover het onder paragraaf a) genoemde recht naar verwachting de realisering van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of in ernstige mate belemmert of
5.    om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Heeft u uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking geldend gemaakt jegens de verantwoordelijke, dan is deze verplicht alle ontvangers, waaraan de op u betrekking hebbende persoonsgegevens geopenbaard zijn, te informeren dat de gegevens gecorrigeerd of verwijderd zijn of dat de verwerking ingeperkt is, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onredelijke inspanningen zou vereisen.
U heeft het recht om van de verantwoordelijke te eisen dat deze u informeert over deze ontvangers.

6. Recht op overdraagbaarheid van data

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format te ontvangen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven zonder daarin gehinderd te worden door de verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens beschikbaar waren gesteld, voor zover
1.    de verwerking op een toestemming volgens Art. 6 lid 1 sub a of Art. 9 lid 2 sub a AVG of op een overeenkomst volgens Art. 6 lid 1 sub b AVG berust en
2.    de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.
Bij uitoefening van dit recht heeft u eveneens het recht te verlangen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor geen schade lijden.
Het recht op overdraagbaarheid van data geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak die van publiek belang is of plaatsvindt bij de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke toegekend is.

7. Herroepingsrecht

U heeft het recht om redenen die op uw speciale situatie gebaseerd zijn, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van Art. 6 lid 1 sub e of f AVG; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.
De verantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer, tenzij deze dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking plaatsvindt om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.
Worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, dan heeft u het recht op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke wervingsactiviteiten; dit geldt ook voor profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
Maakt u bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
U heeft de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht de richtlijn 2002/58/EG - uw herroepingsrecht uit te oefenen middels geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht op herroeping van de privacy-rechtelijke toestemmingsverklaring

U heeft het recht uw toestemmingsverklaring onder het privacyrecht op elk gewenst moment te herroepen. De herroeping van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de op basis van deze toestemming verrichte verwerking tot aan het moment van herroeping onverlet.

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profiling.

U heeft het recht niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - berustende beslissing te worden onderworpen die voor u juridische gevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet, wanneer de beslissing
1.    noodzakelijk is voor de afsluiting of tenuitvoerlegging van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
2.    op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften aangemeten maatregelen voor de bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen inhouden of
3.    met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.
Deze beslissingen mogen echter niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9 lid 1 AVG berusten, voor zover niet Art. 9 lid 2 sub a of g AVG van toepassing is en aangemeten maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn genomen.
Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke geëigende maatregelen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op een tussenkomst door een persoon namens de verantwoordelijke, op de mogelijkheid om het eigen standpunt toe te lichten en op aanvechting van de beslissing behoren.

10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie

Ongeacht andere mogelijkheden om administratief of langs gerechtelijke weg bezwaar aan te tekenen, heeft u het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens een inbreuk op de AVG vormt.
De toezichthoudende instantie waarbij de klacht wordt ingediend, informeert de indiener over de stand van zaken en de resultaten van het bezwaar inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen volgens Art. 78 AVG.